Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Boekdelen

Inhoud

 1. Definities……………………………………………………………………………………… 1
 2. Algemeen…………………………………………………………………………………….. 1
 3. Geheimhouding……………………………………………………………………………. 2
 4. Offerte, offertekosten en aanbiedingen…………………………………………. 2
 5. Overeenkomst, opdracht en opdrachtbevestiging………………………….. 2
 6. Leveringen……………………………………………………………………………………. 2
 7. Betaling………………………………………………………………………………………… 3
 8. Concepttekst en correctie……………………………………………………………… 3
 9. Tussentijdse wijziging……………………………………………………………………. 4
 10. Auteursrechten…………………………………………………………………………….. 4
 11. Aansprakelijkheid………………………………………………………………………….. 4
 12. Overmacht……………………………………………………………………………………. 5
 13. Klachten/ Geschillen……………………………………………………………………… 5

1.     Definities

 1. Boekdelen gevestigd Rubenshof 10, Zaandam KvK-nummer 75659905, wordt in deze algemene voorwaarden ook aangeduid als Boekdelen.
  1. Content kan bestaan uit tekst, recepten, foto’s en illustraties.
  1. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
  1. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Boekdelen zich tegen betaling jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2.     Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en alle aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten, offertes en overeenkomsten tussen Boekdelen en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
  • Indien een persoon namens een derde partij optreedt of handelt, gelden deze Algemene Voorwaarden ook voor hen. Het is de eigen verantwoordelijkheid om deze derde partij hierover te informeren. In geval van schade of verplichtingen die niet nagekomen zijn, blijft de rechtstreekse opdrachtgever aansprakelijk, ook als dit veroorzaakt werd door de derde partij.
  • Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de door Boekdelen in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 • Van toepassing is steeds de laatst toegezonden/gepubliceerde versie van deze algemene voorwaarden.

3.     Geheimhouding

 • Boekdelen verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever die zij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

4.     Offerte, offertekosten en aanbiedingen

 • Iedere door Boekdelen uitgebrachte offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 1 maand.
  • Op grond van de door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Boekdelen een offerte gedaan. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en waarheidsgetrouw daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
  • Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt pas tot stand doordat de opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte van de opdrachtnemer heeft aanvaard, of doordat de opdrachtnemer een opdracht en/of offerte van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
  • Boekdelen kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  • Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5.     Overeenkomst, opdracht en opdrachtbevestiging

 • Een opdracht kan mondeling, telefonisch, per e-mail of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij een schriftelijke opdracht.
  • Wanneer een opdracht een looptijd van meer dan een jaar heeft, behoudt Boekdelen het recht jaarlijks de tarieven, de dienstverlening en/of de voorwaarden aan te passen; Boekdelen zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren.
  • Boekdelen is gerechtigd een aanbetaling te vragen.

6.     Leveringen

 • De datum waarop een opdracht opgeleverd dient te worden, wordt in overleg tussen beide partijen overeengekomen.
 • Diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd wanneer niet binnen 7 dagen na levering een tegenbericht is ontvangen.
  • Content wordt aangeleverd via e-mail als Word- of PDF-document. In overleg zijn directe online plaatsingen ook mogelijk.
  • Boekdelen heeft een plicht tot levering, geen resultaatplicht. Dat houdt in dat de content genoemd in de overeenkomst/offerte geleverd dient te worden, maar dat er geen garanties over de resultaten die met die content behaald worden gegeven wordt.

7.     Betaling

 • Facturen worden digitaal verzonden per e-mail.
  • Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Boekdelen betaling in termijnen verlangen.
  • De betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de geleverde content niet gebruikt.
  • Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
  • Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim een wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  • Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
  • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Boekdelen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.     Concepttekst en correctie

 • In de offerte is 1 revisieronde meegenomen. Aangepaste wensen van de opdrachtgever buiten deze revisieronde levert meerwerk op en zal als dusdanig worden gefactureerd.
  • Boekdelen voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde en kan geen gewenste resultaten garanderen. Opdrachtgever erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de opdrachtgever en overige factoren.

9.     Tussentijdse wijziging

 • Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging en wordt (indien nodig) apart geoffreerd.

10.   Auteursrechten

 1. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij

Boekdelen.

 1. In het geval van content en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent Boekdelen bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven, ook als dit medium onder hetzelfde bedrijf als dat van opdrachtgever valt.
  1. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De afnemer moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Boekdelen brengen en Boekdelen moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.
  1. Boekdelen kan eisen dat haar naam, website of bedrijf niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
  1. Boekdelen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Boekdelen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Boekdelen behoudt hierbij het recht delen van geschreven content voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio of via andere promotiekanalen.

11.   Aansprakelijkheid

 1. Boekdelen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
  1. Boekdelen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  1. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content.
 1. In het geval dat Boekdelen een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan maximaal het factuurbedrag.
  1. Opdrachtgever vrijwaart Boekdelen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Boekdelen geleverde diensten.
  1. Boekdelen streeft altijd naar het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdrachtomschrijving en/of offerte. Helaas zijn fouten, ook bij een Boekdelen, menselijk. Fouten in een publicatie vallen dan ook niet onder de verantwoording van Boekdelen.

12.   Overmacht

 1. In geval van overmacht is Boekdelen gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Boekdelen redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
  1. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Boekdelen jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

13.   Klachten/Geschillen

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Boekdelen.
  1. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al een revisie heeft plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het geldende tarief van Boekdelen.
  1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  1. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Boekdelen is gevestigd.

Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

Scroll naar boven